ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ SÜRECİ

Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi Uygulama Esasları

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri END4901 ve END4902 (veya END4901E ve END4902E) dersleri kapsamında bir Endüstri Mühendisliği Tasarım (EMT) Projesi yapmalılardır. Projenin taşıması gereken özellikler ve proje süreci ile ilgili temel bilgiler aşağıda verilmiştir. 


Endüstri Mühendisliği Tasarım projesinin taşıması gereken özellikler: 

EMT projesi temel olarak bir “mühendislik tasarımı” projesi olmalı ve diğer dersleri bütünleştiren endüstri mühendisliği eğitiminin taçlandıran (culminating) bir bitirme (capstone) projesi özelliği taşımalıdır. Bu çerçevede bir EMT projesinin taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibi listelenmiştir: 

 • Proje ile bir ürün/hizmet veya süreç tasarlanmalıdır.
 • Proje bir uygulama içermelidir. 
 • Proje başlangıcında ayrıntılı bir sistem analizi çalışması yapılarak, projenin konusu, kapsamı, amacı, paydaşlar, ihtiyaçlar ve gereksinimler belirlenmelidir. 
 • Tasarım, paydaşların ihtiyaçları ve sistem gereksinimlerine dayandırılarak geliştirilmelidir. 
 • Tasarım geliştirilirken kısıtlar dikkate alınmalıdır. 
 • Tasarım geliştirilirken birden çok endüstri mühendisliği tekniğinden faydalanılmalıdır. 
 • Tasarım geliştirilirken farklı çözüm alternatifleri üretilmeli ve bu alternatifler çeşitli faktörlere göre değerlendirilerek tek bir çözüm (tasarım) sunulmalıdır. 
 • Tasarımda ulaşılan çözümün sağlayabileceği ekonomik, toplumsal ve çevresel kazanımlar değerlendirilmelidir. 
 • Öğrenciler almış oldukları birden çok endüstri mühendisliği dersinden faydalanmalıdır. 

Öğrenciler “EMT Proje Bilgi Formu” ile çalışmalarının yukarıdaki özellikleri taşıdığını göstereceklerdir. 


Endüstri Mühendisliği Tasarım projesininiçeriği:

EMT projesinin END4902 (veya END4902E) final raporunda olması gereken içerik şu şekildedir: 

Giriş, Sistem Analizi, Literatür Taraması, Metodoloji, Uygulama, Sonuç ve Öneriler. 

İçerikle ilgili ayrıntılar “EMT Proje İçeriği” dosyasında bulunabilir. İçerikle ilgili biçimsel gerekliliklere tasarım projesi için hazırlanmış şablondan (İTÜ Lisansüstü Tez Şablonu - Ninova üzerinden paylaşılacak) ulaşılabilir. 


Proje Yönetim Süreci:

EMT projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aşağıdaki teslimler yapılmalıdır: 

END4901 (veya END4901E) için:

 • Danışman tercih etme (Dönembaşlamadan veDönemin 1. Haftası): Öğrenciler yapmayı planladıkları proje ile ilgili öğretim üyeleri ile irtibata geçerek  birlikte çalışmak üzere anlaşırlar ve dönemin ikincihaftası içerisindeanahtar kelime tercihlerini bildirirler. 
 • Proje Önerisi (Dönemin 5. Haftası): EMT-1-Proje Öneri Formu
 • EMT-1-Ara Rapor (Dönemin 8. Haftası): EMT Proje Bilgi Formu, Proje Ara Raporu (içerik: Sistem Analizi ve kısmi olarak Literatür taraması) 
 • EMT-1-Final Rapor (Dönem sonu): Proje Final Raporu (içerik: Giriş, Sistem Analizi, Literatür Taraması, Metodoloji, Sonuçlar) ve Proje Sınavı (sunum şeklinde yapılır, raporla aynı içeriktedir) 

END4902 (veya END4902E) için:

 • EMT-2-Ara Rapor (Dönemin 8. Haftası): EMT Proje Bilgi Formu, Proje Ara Raporu (içerik: Sistem Analizi, Literatür Taraması, metodoloji, kısmi olarak uygulama) 
 • EMT-2-Final Rapor (Dönem sonu): EMT Proje Bilgi Formu, Proje Final Raporu (içerik: tüm başlıklar) ve Proje Sınavı (sunum şeklinde yapılır, raporla aynı içeriktedir) 

Ayrıntılı takvim “EMT Proje Takvimi” kısmında verilmiştir.


KURALLAR: 

 1. İTÜ tasarım projesi /diploma projesi alınması, teslimi ve sınavı hakkında senato esaslarına göre END4901, END4901E, END4902, END4902E derslerine kayıtlı öğrenciler tasarım projesi yapabilirler. 
 2. Proje iki kişilik gruplar halinde yapılacaktır. İstisnai durumlar (disiplinler arası çalışma vb.) için danışman, Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmalıdır. 
 3. Danışman atamaları öğrenci tercihlerine ve öğretim üyelerinin onayına göre yapılır. Öğretim üyeleri ile görüşmeyen öğrencilere tercih ettikleri anahtar kelimelere göre öğretim üyesi yükleri dikkate alınarak atama yapılır. Ayrıntılı bilgi “Öğrencilerin öğretim üyelerine atanması” başlığı altında verilmiştir.
 4. Tasarım projeleri bir danışman yürütücülüğünde 2 jüri üyesi takibinde gerçekleştirilir. Eş danışmanlık uygulaması yoktur. Disiplinler arası çalışmalarda birden çok danışman ve daha geniş bir jüri yer alır. 
 5. EMT-1 ve EMT-2 birbirinin devamı şeklinde planlanmalıdır. Aynı konuda olmalıdır. İstisnai durumlarda konunun değişmesi gerekirse EMT-2 kapsamında tüm içeriğin hazırlanması beklenmektedir. 
 6. Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi Proje Bilgi Formu öğrenciler ve danışman onayıyla teslim edilmelidir. 
 7. Projenin notlandırılması “tasarım projesi takvimi” dosyasında belirtildiği üzere şu şekilde yapılır:

EMT 1 / EMT 2

Değerlendirici

Ağırlık

Ara Rapor

Jüri

30%

Format

Araştırma Görevlisi

10%

Final Rapor

Jüri

40%

Final Sunum

Jüri

20%

 

 1. Proje önerisi, Ara rapor, final rapor ve sunumlar tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirilir, notlandırılır ve öğrencilere geri bildirim yapılır. 
 2. EMT-1 ve EMT-2’de final raporu zamanında teslim etmeyen öğrenciler FF alır. Proje sunumuna (sınavına) alınmaz. 
 3. EMT-1 ve EMT-2 her ikisi için dönem sonunda sunum (sınav) yapılır. Sunumlar en fazla 20 dakika olacak şekilde planlanır. Sunum yapmayanlar FF alır. 
 4. Tüm belgeler öğrenciler tarafından sadece Ninova’ya yüklenir. Belgeleri gruptan tek bir öğrencinin yüklemesi yeterlidir. E-posta ile gönderilen dosyalar/formlar dikkate alınmaz. 
 5. Tasarım projesi ile ilgili yapılacak duyurular ve dosya paylaşımları için Ninova platformundan yararlanılacaktır. Süreç boyunca Ninova’yı düzenli olarak takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır.
 6. İngilizce derslere kayıtlı öğrenciler raporlarını İngilizce yazmak zorundadır.
 7. EMT-1 ve EMT-2 için format kontrolü araştırma görevlileri tarafından yürütülür ve öğrenciye düzeltme için belirli bir süre verilir. Düzeltilen EMT-1 ve EMT-2 hocalara ve araştırma görevlisine notlandırılması için iade edilir. Kontrolden sonra projeye yapılan eklemelerin format olarak doğruluğundan öğrenci sorumludur. Format için gerekli dokümanlar Ninova üzerinden öğrencilerle paylaşılır. 
 8. İntihal kontrolü Turnitin sistemi kullanılarak yapılır. Öğrenciler, Turnitin sistemi üzerinde açılan bir sınıfa final raporlarını yükler ve benzerlik oranını kontrol eder. Oran %25’in altındaysa benzerlik analizi dosyasını indirir ve final raporu ile birlikte Ninova’da açılan ödev alanına yükler. Eğer benzerlik oranı %25’in üzerindeyse gerekli düzeltmeleri yapıp benzerlik kontrolü için tekrar sisteme yükler. %25’in üzerinde benzerlikler intihal olarak kabul edilir ve bu tasarım projeleri başarısız sayılır. 
 9. Öğretim üyelerinin alabileceği en fazla tasarım projesi sayısı bellidir. Bu sayıya Bölüm Kurulu tarafından karar verilmiş olup gerekli durumlarda EMT-1 dersini alan toplam öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak güncellenir. 

YÜRÜRLÜLÜK: 

Bu esaslar 2022-2023 Bahar döneminden itibaren geçerli olacaktır. 

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ATANMASI

 • Danışman atamaları öğrenci tercihlerine ve öğretim üyelerinin onayına göre yapılır. Öğretim üyeleri ile görüşmeyen öğrencilere tercih ettikleri anahtar kelimelere göre öğretim üyesi yükleri dikkate alınarak atama yapılır.
 • Dönem başlamadan öğretim üyelerinin çalışma alanlarını temsil eden anahtar sözcükler açıklanır (Google Sheets ve Bölüm Sayfası üzerinden). Anahtar sözcükler buradan görülebilir.
 • Öğrenciler anahtar sözcüklerini tercih ettikleri öğretim üyeleri ile dönem başlamadan önce görüşürler. Dönemin ikinci haftasının çarşamba günü öğrencilerden grup üyelerini ve anahtar sözcüklerini Bitirme Komisyonuna bildirmeleri istenir. 
 • Dönemin ikinci haftasının cuma günü öğretim üyeleri kabul ettikleri öğrencileri liste olarak sekreterliğe ve Bitirme Komisyonuna bildirir. 
 • Listelerdeki öğrenciler ilgili öğretim üyelerine atanır.  
 • Ataması yapılmamış öğrenciler, anahtar sözcük tercihleri ve öğretim üyelerinin yük dengesi dikkate alınarak uygun öğretim üyelerine atanırlar. Bu atamalar dönemin üçüncü haftasının çarşamba günü duyurulur.
 • Eğer disiplinler arası (iki farklı bölümden öğrencinin katıldığı) bir proje yürütülecekse, her bölümden 2 öğrenci olacak şekilde 4 öğrenci ile grup çalışması yapılabilir. Bu durumda grubun her bölümden birer danışmanı, eş danışman olacaktır. 
 • Disiplinler arası projeler için anahtar sözcükler ilgili bölümle karşılıklı olarak belirlenir. Ortak çalışma yapmak isteyen öğrenciler eşleştirilir. Bu durumda 2 danışman + 2 jüri üyesi toplam 4 kişilik EMT jürisi oluşturulur. 
 • Jüriler ve araştırma görevlileri, öğrenciler danışmana atandıktan en geç 2 hafta sonra belli olur. 

 

EN İYİ PROJE YARIŞMASI 

 • En iyi proje ödülü için öğrenciler danışmanları imzalı iki sayfalık bir proje özetini ve poster sunumunu Bitirme Komisyonuna teslim eder.
 • En iyi proje ödülü için yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, tasarım projelerini dönemin on ikinci haftasının çarşamba günü teslim etmelidir.  
 • Erken teslim edilen projeler bölüm öğretim elemanlarından oluşan geniş bir jüri tarafından puanlanarak değerlendirilir ve kazanan belirlenir.   
 • En iyi projeler her sene Bölüm web sitesinden yayınlanır.  

EMT Proje Takvimi

Hafta Faaliyet EMT 1/2 Sorumlu/th> Kaynak Açıklama
Dönem Öncesi Öğretim elemanlarının anahtar sözcükleri açıklanır. EMT 1 Tasarım Projeleri Komisyonu www.end.itu.edu.tr
Dönem Öncesi Öğrenciler dönem başlamadan öğretim elemanları ile görüşmelidir. EMT 1 Öğrenci Ninova / DAN dersinden duyuru yapılır
1. Hafta Ninova'da EMT 1 ve EMT 2 sınıfları açılır ve gerekli kaynaklar yüklenir. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu Ninova / Ders Kaynakları:
- Tasarım Projesi Takvimi
- Tasarım Projesi İçeriği
- Tasarım Projesi Şablonu
- Tasarım Projesi Öneri Formu
- Tasarım Projesi Bilgi Formu
- Turnitin Kılavuzu
Ekle-Bırak haftası sonunda öğrenci listesi güncellenir.
1. Hafta Öğrenciler anahtar sözcük tercihlerini girmeye başlar. EMT 1 Öğrenci Ninova / Duyurular: Google Forms - Anahtar Sözcük Tercihleri Formu
2. Hafta Tasarım Projesi yapacak öğrencilere bilgilendirme sunumu yapılır. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu
2. Hafta Çarşamba:Öğrencilerin anahtar sözcük girişi tamamlanır. EMT 1 Öğrenci
2. Hafta Cuma:Öğretim elemanları kendi öğrenci listelerini komisyona bildirir. EMT 1 Öğretim Elemanı Google Forms - Öğrenci Bildirim Formu
2. Hafta Cuma:EMT 2 başlığı bildirilir. EMT 2 Öğrenci Ninova / Duyurular: EMT 2 Başlık Bildirilen başlık ile teslim edilen rapordaki başlık bire bir aynı olmalıdır.
3. Hafta Salı:EMT 2 danışman ve başlığı sisteme tanımlanır. EMT 2 Bölüm Sekreteri
3. Hafta Çarşamba:Danışman ve jüri atamaları ilan edilir. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu Ninova / Duyurular: Jüri Atama Dosyası Herhangi bir öğretim elemanı ile anlaşamayıp listeye giremeyen öğrencilerin ataması danışmanlık yüküne ve anahtar sözcüklere bakılarak komisyon tarafından yapılır.
4. Hafta Çarşamba:Danışman değiştirmek için son gün. EMT 1 Öğrenci - Öğretim Elemanı Danışman değiştirmek isteyen öğrenciler her iki hocadan da onay aldıktan sonra bu hocaları da CC'ye koyarak Tasarım Projeleri Komisyonu'na mail atıp değişim talebinde bulunabilirler.
4. Hafta Cuma:EMT 1 başlığı bildirilir. EMT 1 Öğrenci Ninova / Duyurular: EMT 1 Başlık
5. Hafta EMT 1:Tasarım Projesi Öneri Formu teslim edilir. EMT 1 Öğrenci Ninova / Ödevler / Tasarım Projesi Öneri Formu
6. Hafta Tasarım Projesi Öneri Formu geri bildirimi yapılır. EMT 1 Jüri
7. Hafta
Ara Tatil
8. Hafta Ara Rapor ve Tasarım Projesi Bilgi Formu teslim edilir. EMT 1 - EMT 2 Öğrenci Ninova / Ödevler / Ara Rapor Ara Rapor kapsamında Sistem Analizi çalışmasının tamamlanması beklenir.
9. Hafta Cuma:Ara Rapor geri bildirimi yapılır, notları verilir. EMT 1 - EMT 2 Jüri Google Forms - Ara Rapor Not Giriş Formu
Google Forms - Ara Rapor Değerlendirme Formu
10. Hafta
11. Hafta Çarşamba:Uzatma talepleri alınır. EMT 2 Öğrenci - Öğretim Elemanı EMT-2'yi güz döneminde alan öğrenciler bahar dönemi sonunda, bahar döneminde alan öğrenciler yaz dönemi sonunda teslim edecek şekilde uzatma alabilirler.Bu öğrencilerin talepleri danışmanı tarafından gerekçeli dilekçe ile Dekanlık onayına sunulur.
12. Hafta
13. Hafta Cuma:Tasarım Projesi ön format kontrolü için teslim edilir. EMT 1 - EMT 2 Öğrenci Ninova / Ödevler / Format Kontrol Bu kontrol notlandırılmaz. Sadece öğrencilere geri bildirimde bulunmak için yapılan bir uygulamadır. Zorunlu değildir.
13. Hafta Cuma:Benzerlik analizi için Turnitin'de sınıflar açılır. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu Turnitin Teslim edilecek raporun tamamı Turnitin'e yüklenir. Benzerlik Analizi kaydedilir.
14. Hafta Pazartesi:En iyi proje yarışması başvuruları yapılır. EMT 2 Öğrenci - Öğretim Elemanı Ninova / Ödevler / Bitirme Yarışması En iyi proje yarışması için öğrenciler danışmanları imzalı 2 sayfalık bir proje özetini, Turnitin raporunu, sunum posterini ve proje çalışmasının tamamını teslim ederler.
14. Hafta Salı:Format Kontrolü geri bildirimi yapılır. EMT 1 - EMT 2 Araştırma Görevlisi Eposta ile
Final Haftası EMT 1:Tasarım Projesi ve Benzerlik Analizi teslim edilir.
EMT 2:Tasarım Projesi, Tasarım Projesi Bilgi Formu ve Benzerlik Analizi teslim edilir.
EMT 1 - EMT 2 Öğrenci Ninova / Ödevler / Final Rapor EMT 1'de Yöntembilim bölümünün tamamlanması beklenmektedir. Raporda Giriş ve Sonuç bölümleri de yer almalıdır.
EMT 2'de EMT 1 kapsamında yapılan çalışmaları da içerecek bütünleşik bir teslim yapılmalıdır.
Final Haftası Mezun Çıkış Anketi doldurulur. EMT 2 Öğrenci Ninova / Duyuruluar: Veti - Mezun Çıkış Anketi
Final Haftası Sunum takvimi açıklanır. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu Ninova / Duyurular: Sunum Takvimi
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı Pazartesi-Çarşamba:Tasarım Projesi sunumları yapılır. EMT 1 - EMT 2 Öğrenci Sunum yapmayan öğrenciler dersten başarısız sayılır (FF alır).
EMT 1 geri bildirimleri sunum sırasında verilecek.
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı Perşembe:Tasarım Projesi notları verilir. EMT 1 - EMT 2 Öğretim Elemanı Google Forms - Not Giriş Formu
Google Forms - Final Değerlendirme Formu
Not Giriş Haftası Harf notları belirlenir ve notların sisteme girişi yapılır. EMT 1 - EMT 2 Tasarım Projeleri Komisyonu - Bölüm Başkanı